Poland | Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

/Poland | Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS

About the programme:

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki. Atutem kandydatów na studia jest doświadczenie zawodowe w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) oraz posiadanie sprecyzowanych potrzeb edukacyjnych.Studia trwają rok. Formuła studiów jest otwarta i umożliwia zrealizowanie różnorodnych potrzeb edukacyjnych. Studia składają się z części obligatoryjnej oraz opcjonalnej.

Programme director:

Jacek Kozak jacek.kozak@uj.edu.pl

Programme coordinator:

Aneta Szablowska-Midor a.szablowska-midor@uj.edu.pl

Objectives:

Zakres studiów jest bardzo szeroki. Oprócz wiedzy oraz umiejętności w zakresie geoinformatyki obejmuje zagadnienia związane z pracą w zespołach projektowych oraz nauką na odległość. Kompetencje absolwentów lokują się pomiędzy umiejętnościami użytkowników GIS (zajmujących się analizą informacji geograficznej) i ich twórców (budujących systemy).

Programme format:

Zajęcia prowadzone są głównie w trybie nauki na odległość z wykorzystaniem internetu (e-learning). Specyfiką studiów jest własna praca studentów, w miejscach zamieszkania.

W czasie trwania zajęć kontakt studentów z nauczycielami akademickimi odbywa się głównie poprzez platformę e-learningową oraz pocztę elektroniczną. Platforma Pegaz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, informacji o organizacji studiów i ogłoszeń. Umożliwia także komunikację studentów oraz nauczycieli.

Cztery razy w trakcie studiów organizowane są zajęcia stacjonarne w formie warsztatów.

I warsztaty – październik (2 dni)
II warsztaty – luty (4 dni)
III warsztaty – czerwiec (2 dni)
IV warsztaty – październik (1 dzień): uroczyste zakończenie studiów

Core modules:

Elective modules:

Programme information

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków nauk o Ziemi, nauk biologicznych, społecznych, technicznych, matematyczno-fizycznych i informatyki.

Examination:

Zasadniczą część programu stanowi pięć e-learningowych modułów obligatoryjnych (40 ECTS), w których omawiane są najważniejsze zagadnienia z zakresu GIS oraz warsztaty stacjonarne (10 ECTS). Zaliczenie modułu polega na wykonaniu określonych zadań i przesłaniu ich pocztą elektroniczną do oceny nauczycielowi.

Ponadto wymagane jest zaliczenie określonej ilości zajęć uzupełniających (10 ECTS), na które składają się moduły opcjonalne poświęcone zagadnieniom specjalistycznym i zastosowaniom GIS oraz zajęcia dodatkowe samodzielnie realizowane przez słuchacza (kursy w Wirtualnym Kampusie ESRI, szkolenia, seminaria, konferencje).

Do uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego wymagane jest zdobycie 60 ECTS.

Admission requirements:

Warunkiem uczestniczenia w studiach podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie). W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci na studia powinni wykazać się znajomością elementów informatyki i kartografii, znajomością problematyki badań przestrzennych oraz elementarną wiedzą z zakresu systemów informacji geograficznej (GIS). Kandydaci powinni posiadać odpowiednie predyspozycje do nauki na odległość.

Qualification: Absolwent studiów UNIGIS uzyskuje: Swiadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego / Dyplom UNIGIS International Association.
Tuition fee: 7.200 zł
Workload / Credits: 60 ECTS
Language: Polish
UNIGIS Institution:
UNIGIS Poland – Jagiellonian University

More information

Do you want more information about this programme?

Visit the website


Contact UNIGIS Member
Search
Filter by Unigis Host